Meandry

Działania Marie Curie

Działania Marie Curie

Możliwości rozwoju kariery naukowej

Jakie są cele działań?

Działania Marie Curie służą wspieraniu rozwoju zawodowego naukowców we wszystkich dziedzinach nauk ścisłych i humanistycznych. Oferują one naukowcom możliwość doskonalenia i różnicowania swoich umiejętności, dołączania do istniejących zespołów badawczych oraz rozszerzania perspektyw zawodowych. Działania te wzmacniają także transfer wiedzy w ramach zorganizowanych programów szkoleniowych oraz promują transnarodową mobilność naukowców.

Co wspierają działania?

Sieci szkolenia początkowego

W ramach sieci publicznych instytutów badawczych i partnerów komercyjnych (w tym MŚP) młodzi naukowcy odbywają szkolenia opierające się na indywidualnych, spersonalizowanych projektach badawczych, uzupełnianych modułami szkoleniowymi rozwijającymi inne istotne umiejętności i kompetencje, w tym w zakresie zarządzania i finansowania projektów i programów badawczych, praw własności intelektualnej, środków wykorzystywania wyników badań, przedsiębiorczości, aspektów etycznych i komunikacji.

Wewnątrzeuropejskie stypendia na rzecz rozwoju kariery. Pomagają one nabyć doświadczonym naukowcom nowe umiejętności i doświadczenia z innych sektorów poprzez finansowanie zaawansowanych szkoleń i rozwoju kariery, w tym umiejętności naukowych, takich jak stosowanie nowych metod i narzędzi, przygotowywanie wniosków o finansowanie lub wniosków patentowych bądź zarządzanie projektami badawczymi. Stypendia muszą wiązać się z transnarodową mobilnością w Europie.

Europejskie stypendia reintegracyjne

Zapewniają one finansowanie kosztów związanych z realizacją projektów badawczych (wynagrodzenia, podróże, materiały eksploatacyjne, wnioski patentowe itd.), aby wesprzeć zawodową (re)integrację w Europie oraz długoterminowe zatrudnienie naukowców, którzy skorzystali ze szkoleń w ramach działań Marie Curie.

Międzynarodowe stypendia reintegracyjne

Zapewniają one finansowanie kosztów związanych z realizacją projektów badawczych (wynagrodzenia, podróże, materiały eksploatacyjne, wnioski patentowe itd.), aby wesprzeć zawodową (re)integrację europejskich naukowców w Europie, którzy realizowali badania poza Europą.

Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych

W ramach tych działań współfinansowane są regionalne, krajowe i międzynarodowe programy stypendialne na rzecz szkoleń badawczych oraz rozwoju kariery. Współfinansowane programy muszą być skierowane do osób z tytułem doktora lub bardziej doświadczonych naukowców, muszą również wiązać się z transnarodową mobilnością.

Międzynarodowe stypendia wyjazdowe

Zapewniają one finansowanie (wynagrodzenie, koszty związane z badaniami) profesjonalnych szkoleń doświadczonym europejskim naukowcom, którzy prowadzą zaawansowane badania na uczelniach wyższych, w ośrodkach badawczych lub przedsiębiorstwach w kraju spoza UE.

Międzynarodowe stypendia przyjazdowe

Zapewniają one finansowanie (wynagrodzenie, koszty związane z badaniami) naukowcom z krajów spoza UE realizującym projekty w europejskich instytucjach goszczących.

Międzynarodowa wymiana pracowników

Zapewnia finansowanie (koszty utrzymania i podróży) pracownikom szkół wyższych, ośrodków badawczych oraz powiązanych organizacji sektora publicznego, umożliwiające pracę w organizacjach badawczych w krajach partnerskich spoza UE (kraje, które zawarły z UE porozumienie naukowo-technologiczne, lub państwa sąsiadujące) w ramach skoordynowanego programu wymiany pomiędzy europejskimi i nieeuropejskimi organizacjami badawczymi na rzecz długofalowej współpracy.

Ścieżki rozwoju współpracy oraz partnerstwa między przemysłem a środowiskiem akademickim

Działania te zapewniają finansowanie międzysektorowej mobilności – wymiana personelu pomiędzy publicznymi instytutami badawczymi i partnerami komercyjnymi (w tym MŚP) realizującymi wspólne projekty badawcze, rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa.

Noc naukowców

Finansowanie jednonocnych wydarzeń oferujących publiczności edukacyjną rozrywkę, pozwalającą powiększyć jej wiedzę na temat naukowców i badań.

Kto może uczestniczyć?

Naukowcy na wszystkich etapach rozwoju zawodowego, szkoły wyższe, ośrodki badawcze, instytucje odpowiedzialne za finansowanie szkoleń badawczych oraz przedsiębiorstwa. Do kwalifikujących się krajów należy 27 państw członkowskich UE oraz kraje stowarzyszone z siódmym programem ramowym UE. Ponadto w niektórych działaniach mogą uczestniczyć naukowcy i organizacje spoza UE.

Jak można się zgłosić?

Odpowiadając na zaproszenia do składania wniosków, jak również składając indywidualne wnioski do otwartych, wzajemnie weryfikowanych konkursów:

https://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Wszelkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o terminie i sposobie złożenia wniosku dostępne są na stronie:

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/how.htm

Porady oraz indywidualną pomoc świadczą krajowe punkty kontaktowe w państwach członkowskich oraz krajach stowarzyszonych:

https://cordis.europa.eu/fp7/ncp_pl.html

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://ec.europa.eu/mariecurieactions

Informacje kontaktowe

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury

1049 Bruksela, BELGIA

Tel. +32 229-91111

Faks +32 229-57633

https://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

eac-info@ec.europa.eu

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

BOUR 01/01

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruksela, BELGIA

Tel. +32 229-75615

Faks +32 229-21330

https://eacea.ec.europa.eu/index.htm

eacea-info@ec.europa.eu

Strony internetowe

CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego)

https://www.cedefop.europa.eu

Biuro Porad dla Obywatela

https://ec.europa.eu/citizensrights

CRELL (ośrodek badań nad uczeniem się przez całe życie)

https://crell.jrc.ec.europa.eu

EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii)

https://eit.europa.eu

ETF (Europejska Fundacja Kształcenia)

https://www.etf.europa.eu

Eures (Europejski Portal Mobilności Zawodowej)

https://ec.europa.eu/eures

Europass

https://europass.cedefop.europa.eu

Eurydice (sieć informacji o systemach i polityce edukacyjnej w Europie)

https://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

EVE (rezultaty projektów w dziedzinie edukacji, szkolenia, kultury, młodzieży i obywatelstwa)

https://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_en.htm

Ploteus (Portal o Możliwościach Kształcenia w Europie)

https://ec.europa.eu/ploteus

Masz pytania dotyczące Europy? Skontaktuj się z serwisem Europe Direct

https://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

Strona Studiuj w Europie umożliwiająca wyszukanie odpowiedniej uczelni wyższej

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe

Portal Młodzieżowy

https://europa.eu/youth/enews.cfm?l_id=pl&jsessionid=4707985a4c2939197256TR

Publikacje

EU Bookshop

https://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/

pl_PL/-/PLN/ViewApplication-DisplayCachedWelcomePage

Publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury

https://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/eac_en.html

© Unia Europejska, 2010

Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010

2010 — 60 str. — 14,8 x 21 cm

ISBN 978-92-79-14087-7

doi:10.2766/56789

JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE

Publikacje bezpłatne:

– w EU Bookshop (https://bookshop.europa.eu)

– w przedstawicielstwach i delegaturach Komisji Europejskiej (dane kontaktowe można uzyskać pod adresem https://ec.europa.eu lub wysyłając faks pod numer +352 2929-42758)

Publikacje płatne:

– w EU Bookshop (https://bookshop.europa.eu)

Płatne subskrypcje (np. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, zbiory orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej):

– u dystrybutorów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

(https://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm)

Tekst artykułu został zaczerpnięty z publikacji Komisji Europejskiej, o tym samym tytule.

© Unia Europejska, 2010

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć