Regulamin

Zasady współpracy i korzystania z czasopisma internetowego MEAKULTURA (Muzyka Edukacja Artyści Kultura)

Ostatnie zmiany z 01.09.2014

Definicje

MEAKULTURA – czasopismo internetowe o nazwie MEAKULTURA (Muzyka-Edukacja-Artyści-Kultura), posiadające domenę meakultura.pl i meakultura.com, pierwotnie zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (RPR 2838) i prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Czasopismo internetowe MEAKULTURA w dalszej części regulaminu nazywane jest też Czasopismem

Redaktor naczelna – właściciel Pisma MEAKULTURA i jego Redaktor naczelna – Marlena Wieczorek

Fundacja MEAKULTURA podmiot posiadający, na podstawie umowy użyczenia wyłączne prawo do korzystania i wydawania MEAKULTURA)

Redaktorzy – współpracownicy mianowani przez redaktor naczelną na stanowisko Redaktora. Redaktorowi podlega wyznaczona przez redaktor naczelną grupa Współpracowników. Do obowiązków Redaktorów należy kontrolowanie i usprawnianie działania serwisu, gromadzenie kontentu i czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu. Redaktorzy wszystkie decyzje podejmują w porozumieniu z redaktor naczelną czasopisma.

Współpracownicy – osoby zaangażowane w sposób ciągły w współtworzenie czasopisma, nie posiadający funkcji Redaktora (w tym grupa stażystów i praktykantów).

Czytelnik – każda osoba niezarejestrowana jako Użytkownik w czasopiśmie korzystająca z treści MEAKULTURY na zasadzie „Gościa” przeglądającego treść MEAKULTURY.

Użytkownik – osoba zarejestrowana na stronie czasopisma, mająca większe uprawnienia z uwagi na posiadanie konta i profilu (co umożliwia w szczególności publikowanie komentarzy i informacji tekstowych, a także filmów, muzyki i innych materiałów, brania udziału w konkursach).  Rejestracja umożliwia także przesyłanie materiałów autorskich do redaktorów i redaktor naczelnej czasopisma. Użytkownik może zostać Autorem.

Autor – osoba, której materiał przesłany do czasopisma MEAKULTURA jest następnie publikowany i traktowany jako część zawartości strony (osoba będąca Autorem nie musi być stałym Współpracownikiem).

Materiały – pliki elektroniczne – zawierające materiały tekstowe, zdjęciowe, dźwiękowe, audiowizualne będące utworem, w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, przesłane przez Użytkownika do Serwisu bądź wprowadzone przez Autora i zapisane w systemie CMS MEAKULTURY.

Publikacje Naukowe – chronione prawem autorskim przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze, stanowiące przede wszystkim artykuły nierecenzowane, opracowania robocze, artykuły i opracowania recenzowane, zeszyty naukowe oraz książki, których treść przedstawia wartość naukową i zgodna jest z powszechnie obowiązującym prawem.

Numer – czasopismo posiada numery, nadawane kolejno co siedem dni. Spis numerów znajduje się w Archiwum numerów.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin Serwisu MEAKULTURA obowiązuje od dnia 29.07.2011 roku i jest zbiorem reguł określających zasady niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i korzystania z treści www.meakultura.pl.

2. Twórcą i właścicielem strony o nazwie MEAKULTURA oraz redaktor naczelną jest Marlena Wieczorek.

3. Począwszy od dnia 08.03.2014, w związku z zawartą umową użyczenia czasopisma, wydawcą meakultura.pl jest Fundacja MEAKULTURA wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000431356. (KRS)

3. Celem działalności czasopisma jest popularyzacja wiedzy o muzyce i promowanie wydarzeń kulturalnych mających miejsce w Polsce i poza granicą kraju i dotyczących muzyki (głównie muzyki polskiej). Czasopismo udostępnia nieodpłatnie i odpłatnie Publikacje Naukowe. Czasopismo jest elektronicznym zbiorem materiałów na temat kultury polskiej, w szczególności polskiej kultury muzycznej.. Do zbioru należą w szczególności utrwalone w postaci cyfrowej materiały tekstowe, dźwiękowe i audiowizualne, fotografie, rysunki, ilustracje, informacje promocyjne (dotyczące instytucji, osób prywatnych, wydarzeń kulturalnych).

4. MEAKULTURA umożliwia publikowanie oraz wymianę informacji, komentarzy i opinii o tematyce kulturalno-społecznej; tworzenie profili osobistych; prezentację i promocję naukowych i artystycznych osiągnięć oraz dyskusje.

5. Dostęp do czasopisma jest bezpłatny, za pośrednictwem sieci Internet. Wyjątek stanowią publikacje płatne, udostępniane za opłatą na komputer Użytkownika, po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto (usługa wyłączona, dostępna w przyszłości)

II.                ZASADY WSPÓŁPRACY Z AUTORAMI

1. Autor przesyłający plik elektroniczny zawierający konkretny utwór (w szczególności: artykuł, fotografię, grafikę, utwór dźwiękowy lub audiowizualny) bądź wpisując go do CMS-a, wyraża zgodę na upublicznienie go w sieci Internet w ramach serwisu i czasopisma MEAKULTURA oraz na zamieszczenie ewentualnych, powiązanych z nim ocen lub komentarzy oraz zezwala na jego upublicznienie w terminie zaproponowanym przez redaktor naczelną MEAKULTURY. Autor zgadza się na bezterminowe archiwizowanie materiałów w zasobach czasopisma i wykorzystywania ich do promocji MEAKULTURY. Autor zgadza się na bezpłatne udostępnienie na rzecz MEAKULTURA i publikowanie przez MEAKULTURA stworzonego przez siebie utworu, bez względu na to, jaki podmiot jest właścicielem czasopisma.

2. Redaktor naczelna czasopisma zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji bez podania przyczyny oraz do odsyłania materiału autorowi, w celu naniesienia poprawek. Na co Autor wyraża zgodę. W przypadku braku zgody na naniesienie proponowanych poprawek dany utwór może nie zostać opublikowany przez MEAKULTURA.

3. Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne z wyłączeniem tekstów/analiz/raportów zamówionych przez MEAKULTURĘ komercyjnie u wybranych Autorów oraz tekstów określonych jako Publikacje Naukowe. Autor Publikacji Naukowych otrzymuje 50% ceny tekstu zakupionego przez Użytkownika (dostępne po wprowadzeniu działu publikacji płatnych). Od zakwalifikowaniu danego tekstu do działu Publikacje Naukowe decyduje MEAKULTURA.

4. Redaktor naczelna czasopisma zastrzega sobie prawo przeprowadzania korekty językowej, merytorycznej oraz redakcji otrzymanego materiału pod kątem dostosowania go do wymogów merytorycznych Serwisu, co ma m.in. służyć zapewnieniu jego atrakcyjności. Dopuszcza się też możliwość zmiany tytułu publikacji i dokonywania skrótów. Autor wysyłając do MEAKULTURA swój utwór wyraża zgodę na wyżej wymienione działania Redaktor naczelnej.

5. Publikowane na stronie materiały powinny spełniać następujące warunki techniczne:- pliki tekstowe: format (*.txt i *.doc)

– pliki graficzne: format *.jpg

– w tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych zapisane kursywą

– przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu i zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł dzieła (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis. W wypadku pracy zbiorowej: najpierw tytuł dzieła, potem imię i nazwisko redaktora.

6. Wszystkie materiały autorskie publikowane w MEAKULTURZE są podpisywane imieniem i nazwiskiem ich autora bądź jego pseudonimem. Zamieszczone przez użytkownika materiały są chronione prawem autorskim. Autor danego utworu przesłanego do MEAKULTURA oświadcza, że nie narusza w ten sposób praw osób trzecich. Autor utworu przesłanego do MEAKULTURA ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę jaką może ponieść MEAKULTURA jak i każdoczesny właściciel praw do czasopisma oraz podmiot uprawniony do jego wydawania w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi przesłanego przez Autora utworu. Przesłanie materiału jest jednocześnie deklaracją, że autor jest właścicielem praw autorskich do utworu lub jest uprawniony do rozporządzania utworem, a jego praca nie jest zarówno w części jak i w całości – plagiatem. MEAKULTURA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe podanie autorstwa nadesłanych materiałów.

7. Przy zamieszczaniu na stronie materiałów, których uczestnik nie jest autorem, obowiązkowo należy podać źródło, z którego dane materiały pochodzą lub nazwę instytucji posiadającej prawa autorskie jak i autora danego utworu. Na materiały pozyskane z innych serwisów internetowych lub źródeł oraz na materiały Autora opublikowane w ramach innych serwisów internetowych autor powinien uzyskać pisemną (mailową) zgodę ich Autorów przed dodaniem w/w materiałów na stronę, chyba że z umowy z inną podmiotem wynika, że Autor może dowolnie dysponować danym utworem.

8. Autor zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami dotyczącymi naruszenia jakichkolwiek praw do utworu, który przesłał Autor, w stosunku do MEAKULTURY jak i każdoczesnego właściciela praw do czasopisma oraz podmiotu uprawnionego do jego wydawania przejmie na siebie w całości odpowiedzialność za nie (np. za koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań).

9. Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów nie zamówionych, wyboru materiałów do publikacji (spośród materiałów nadesłanych) dokonuje redakcja, a w szczególności Redaktor naczelna czasopisma.

10. Po wysłaniu materiału do MEAKULTURY, autor lub właściciel praw majątkowych nadal może nimi dowolnie dysponować (chyba, że w ramach odrębnej umowy z MEAKULTURA zobowiązał się do wykonywania swoich praw autorskich w inny sposób), podając jednocześnie źródło i notę biograficzną pierwszej publikacji.

11. Autor wyraża także zgodę, na wykorzystanie jego utworu, w ramach innych projektów tworzonych lub współtworzonych przez Fundację MEAKULTURA.

12. Autor nadsyłając utwór z przeznaczeniem do publikacji w serwisie MEAKULTURA akceptuje wszystkie punkty Regulaminu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownikiem czasopisma MEAKULTURA może zostać osoba fizyczna – pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów, a także osoba prawna.

2. Warunkiem korzystania z pełnej oferty serwisu MEAKULTURY jest dokonanie Rejestracji (w celu np. publikacji, umieszczenia ogłoszenia czy komentarzy). Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie portalu w dziale „Rejestracja” Formularz należy wypełnić po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. W procesie rejestracji Użytkownik otrzymuje w portalu tzw. Profil, składające się z unikalnego identyfikatora (dalej Login) oraz Hasła. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Profilu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.  Dane artystów i instytucji zamieszczone w meakultura.pl w otwartych Profilach pochodzą wyłącznie z powszechnie dostępnych, oficjalnych stron internetowych tych Użytkowników, bądź stron podawanych przez nich w celach promocyjnych.

5. Dobrowolnie przekazane przez Użytkownika w procesie rejestracji dane identyfikacyjne nie stanowią zbioru danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Ich przetwarzane przez redaktor naczelną odbywa się w systemie informatycznym czasopisma wyłącznie za zgodą Użytkownika i jedynie na potrzeby prawidłowego funkcjonowania MEAKULTURY.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia Profilu poprzez przesłanie mailem do redaktor naczelnej wniosku o usunięcie Profilu (adresem mailowym właściwym do przesłania takiego wniosku jest adres: kontakt@meakultura.pl).

7. Profil Użytkownika może zostać usunięty przez redaktor naczelną nawet bez wniosku Użytkownika, szczególnie w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

9. MEAKULTURA nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika hasła do Profilu osobom trzecim.

10. Rejestrując się w MEAKULTURZE, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych, w tym adresu elektronicznego, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).

11. Dokonując Rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z czasopisma, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych i osobistych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich oraz poszanowania dobrych obyczajów. MEAKULTURA nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami portalu oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika względem innego.

12. MEAKULTURA nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii serwisu (czasopisma), a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych należących do Użytkowników.

13. Użytkownikom MEAKULTURY nie przysługuje prawo do dokonywania, w szczególności w celach komercyjnych (w tym informacyjnych, np. w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie lub na wszelkich innych polach eksploatacji) powielania lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie (w tym kopiowania i szeroko pojętej digitalizacji) części jak i całości czasopisma, a także wszelkich utworów i zawartości baz danych udostępnianych na jego stronach – bez pisemnej zgody redaktor naczelnej. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów w całości lub w części bez zgody redaktor naczelnej lub autorów jest zabronione i może rodzić dla naruszającego konsekwencje natury prawnej.

14. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników profili, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane szerszą promocją swoich usług poprzez MEAKULTURĘ powinni bezpośrednio kontaktować się z redaktor naczelną MEAKULTURY. Ogłoszenia drobne osób prywatnych lub instytucji mogą być zamieszczane w czasopiśmie w specjalnej grupie dyskusyjnej “ogłoszenia” – jeśli w danym momencie taka opcja została udostępniona. Treść zamieszczonych ogłoszeń nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami. W ogłoszeniach nie mogą się znaleźć treści reklamujące inne firmy lub serwisy internetowe. MEAKULTURA zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, modyfikacji danego ogłoszenia MEAKULTURA może także odmówić dalszej publikacji danego ogłoszenia bez podawania przyczyny.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Każdego Czytelnika, Użytkownika, Autora, Współpracownika i Redaktora oraz innej osoby korzystającej z serwisu MEAKULTURA  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.meakultura.pl. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: MEAKULTURA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników swoich serwisów i czasopism. Korzystanie z serwisu meakultura.pl, branie udziału w konkursach i usług oferowanych przez MEKULTURA jest równoznaczne z zaakceptowaniem Polityki Prywatności, umieszczonej na stronie www.meakultura.pl

2. MEAKULTURA zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Politykę Prywatności, na co przez jej akceptację osoby te wyrażają zgodę.

3. Pod pojęciem wiadomości wysyłanych do osób, które zaakceptowały Politykę Prywatności MEAKULTURA rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej czasopisma, usług i produktów (np. zmian czy wewnętrznych promocji), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których przekazywanie zostało opłacone przez klientów MEAKULTURY.

4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

5. Podczas korzystania z czasopisma MEAKULTURA w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

6. MEAKULTURA gromadzi treści wypowiedzi oraz dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, złożone dobrowolnie podczas zakładania profilu. System zapisuje także czas i login osoby wpisującej treści postów.

7. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyty w serwisie MEAKULTURA korzysta się z usług zewnętrznych firm reklamowych (m.in. Google Inc.). Firmy te mogą wykorzystywać pliki cookie, czyli informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami Użytkownika i Czytelnika w tej oraz innych witrynach do bardziej precyzyjnego wyświetlania konkretnych reklam towarów i usług.

8. MEAKULTURA nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron internetowych, do których zostały zamieszczone linki w serwisie.

9. MEAKULTURA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

10. W przypadku pytań dotyczących ochrony prywatności, prawnych warunków korzystania z portalu bądź zgłaszania nadużyć polityki prywatności przez innych Użytkowników MEAKULTURY prosimy o przesłanie maila na adres kontakt@meakultura.pl.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący ma twórca czasopisma, a następnie uprawnieni przez niego Redaktorzy.

2. MEAKULTURA zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.

3. MEAKULTURA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, przerwy w funkcjonowaniu czasopisma zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych, siły wyższej i wszystkich okoliczności niezależnych od MEAKULTURY.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach czasopisma MEAKULTURA powinny być zgłaszane wiadomością e-mail przesłaną pocztą na adres poczty elektronicznej kontakt@meakultura.pl

5. Niniejszy regulamin zawiera wiążące warunki korzystania z czasopisma internetowego MEAKULTURA (Muzyka Edukacja Artyści Kultura) niezależnie od tego, czy Internauta ma status Czytelnika, Użytkownika, Autora, Współpracownika czy Redaktora MEAKULTURY.

6. MEAKULTURA zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania czasopisma, a także bezpłatnych profili bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu użytkowników, współpracowników i redakcję o podjęciu takiej decyzji, a także do zamknięcie części lub całości czasopisma, po wcześniejszym opublikowaniu odpowiedniej informacji.

7. Ewentualne pytania czy postulaty należy zgłaszać na adres kontakt@meakultura.pl

8. Wszystkie elementy czasopisma – w szczególności teksty, grafiki, logo, nazwa, itp. – są własnością MEAKULTURY lub innych podmiotów prawa, współpracujących z czasopismem. Używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie wszystkich danych, informacji i elementów dostępnych w czasopiśmie bez uzyskania zgody redaktor naczelnej jest zabronione i podlega w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, pozycja 83 z późn. zm.).

9. Redaktor naczelna nie odpowiada za nielegalne kopiowanie treści i ich rozpowszechnianie przez Użytkowników i Czytelników strony.