Rada Redakcyjna
– Redakcja

Prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: kulturę współczesną, rytuały, ceremonie i obrzędy, festiwale i festiwalizację…


czy popkulturę i media. Brał udział w wielu badaniach terenowych, jest autorem licznych publikacji książkowych i artykułów w czasopismach naukowych, ale też dziennikach i tygodnikach. Przewodniczący serii wydawniczej „Kultury Popularne Świata”, redaktor „Czasu Kultury”, członek Rady Naukowej „Kultura i Historia” oraz Przewodniczący Zespołu Oceniającego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
– Redakcja

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski

Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem… 

kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Autor książek „Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury” (2007) oraz „Cultural Theory and History: Theoretical Issues” (2014). W swoim dorobku ma także wiele artykułów (wydawanych m.in. w czasopiśmie „Kultura Współczesna”) poświęconych muzyce nowoczesnej oraz naukowemu statusowi humanistyki. Nie ogranicza się do działalności akademickiej, lecz wygłasza publiczne wykłady i uczestniczy w debatach (m.in. w ramach spotkań organizowanych przez Fundację Barak Kultury i podczas festiwalu muzycznego „Nostalgia”). Zajmuje się także problematyką edukacji w zakresie wiedzy o kulturze. Jest autorem dwutomowego podręcznika wiedzy o kulturze dla liceów i techników „Od wieży Babel do drapaczy chmur” (2003) oraz artykułów poświęconych problemom dzisiejszego szkolnictwa. Jego video wykłady realizowane dla Fundacji MEAKULTURA były nominowane do nagrody Nauka w Internecie Polskiej Agencji Prasowej.

– Redakcja

dr hab. Krzysztof Guczalski

Studiował matematykę teoretyczną, muzykologię i filozofię na uniwersytetach w Krakowie (magisterium z matematyki), Minneapolis (M.A. w dziedzinie filozofii) oraz Bonn. Uzyskał doktorat i habilitację…

w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie pracuje w Zakładzie Estetyki. Jego zainteresowania naukowe obejmują filozofię muzyki, estetykę, filozofię analityczną, ogólną teorię znaku i znaczenia oraz teorię obrazu. Jest autorem książek „Znaczenie muzyki; znaczenia w muzyce”(1999) oraz „Perspektywa. Forma symboliczna czy naturalna?”(2012), redaktorem książki „Filozofia muzyki. Studia” (2003), a także autorem licznych artykułów w języku polskim, niemieckim i angielskim, m. in. w „British Journal of Aesthetics” i „International Review of Aesthetics and Sociology of Music”. Obecnie jest Redaktorem Naczelnym czasopisma „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”.

– Redakcja

dr Ewa Schreiber - opiekun merytoryczny

Doktor muzykologii, magister filozofii, krytyk muzyczny, tłumaczka. Interesuje się estetyką muzyki oraz refleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jako krytyk specjalizuje się w twórczości młodego…

pokolenia polskich kompozytorów. Jest autorką książki „Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya” (2012), za którą otrzymała Nagrodę Narodowego Centrum Kultury oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Prowadzi zajęcia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kilkakrotnie prowadziła warsztaty krytyki muzycznej, m.in. przy festiwalu “Nostalgia” oraz “Muzyczne przestrzenie”. Redaktor prowadząca pisma „Res Facta Nova”. Publikowała m.in. w “Muzyce”, „Kulturze współczesnej”, „Sztuce i filozofii” oraz „Interdisciplinary Studies in Musicology”. Wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

– Redakcja

dr hab. Paweł Tański

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od stycznia 2015 roku kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej, od roku 2008 opiekun…

studenckiego Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej, z którym współorganizuje sesje i konferencje naukowe oraz współredaguje czasopismo wydziałowe „ProLog”. Od grudnia 2014 r. członek Rady Naukowej periodyku „Studia z Kultury Popularnej”, wydawanego przez Fundację Instytut Kultury Popularnej, prowadzoną przez prof. dr hab. Izoldę Kiec. Aktywny animator kultury. Organizator i wykonawca wielu działań promocyjnych na rzecz Instytutu Literatury Polskiej UMK oraz Wydziału Filologicznego UMK. Był członkiem jury w konkursach literackich, recytatorskich, teatralnych i filmowych. Od roku 2016 członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego “O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta. Jest miłośnikiem różnych odmian muzyki, często odwiedza kino i wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej, gra na gitarze, pisze wiersze (opublikował 8 tomów poetyckich, ogłaszał liryki w wielu czasopismach, jego wiersze tłumaczone były na język angielski, chiński, czeski, rosyjski i serbski).

– Redakcja

dr hab. Małgorzata Gamrat

Od października 2013 roku adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad muzyką Franza Liszta i jej interakcjami z innymi sztukami (szczególnie z literaturą), zajmuje…

się kulturą francuską i niemiecką XIX wieku oraz metodologią badań interartystycznych. Do jej zainteresowań należy również twórczość Aleksandra Tansmana, Pawła Kubisza i Dobromiły Jaskot. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych grantach badawczych. Jest redaktorem i sekretarzem redakcji „Musicology Today”, a także jednym z członków założycieli oraz sekretarzem Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej. Autorka dwóch monografii poświęconych twórczości Franza Liszta: „Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’”(2014) oraz „Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta” (2016).

– Redakcja

dr Agnieszka Topolska

Muzykolog i filolog polski. Do jej głównych zainteresowań badawczych należy: socjologia muzyki, opera, polska muzyka i kultura muzyczna XVIII i XIX wieku, a także problem narodowości…

w muzyce. Jest autorką książek “Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989” (2014) oraz “Zupełnie inna książka o Stanisławie Moniuszce” (2016). Prowadziła autorskie wykłady w Collegium Civitas z pogranicza muzykologii, teorii społecznych i politologii. Współpracowała z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Orkiestrą „Sinfonia Varsovia”, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Obecnie jest kierownikiem literackim Opery Wrocławskiej.

– Redakcja

prof. UG dr hab. Grzegorz Piotrowski

Muzykolog (uczeń prof. Jana Stęszewskiego), kulturoznawca, wokalista; studiował także polonistykę i historię filmu, a obecnie jest doktorantem warszawskiego UMFC. Dyrektor…

Instytutu Badań nad Kulturą UG, wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku i Collegium Civitas w Warszawie. Zajmuje się jazzem i muzyką popularną, operą, twórczością Jarosława Iwaszkiewicza, Kurta Weilla i Pawła Mykietyna, aktorstwem filmowym, homotekstualnością. Ostatnio opublikował książkę Syndrom Pogorelicia (Kraków 2020). Współpracuje m.in. z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Komisją Fulbrighta.

Redakcja
– Redakcja

Dr Marlena Wieczorek

Redaktor Naczelna (Warszawa, Bruksela). Założycielka, Prezes Zarządu i pomysłodawczyni projektów Fundacji MEAKULTURA. Muzykolog, krytyk muzyczny, manager kultury…

Jurorka w Nagrodach Paszport Polityki, a także Koryfeusz Muzyki Polskiej. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Autorka książek i artykułów. Asystuje przy pracach European Parliment’s Committee on Culture and Education.

– Redakcja

dr Magdalena Nowicka-Ciecierska

Pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii polskiej oraz muzykologii UAM. W ramach studiów muzykologicznych…

spędziła także semestr na Karl-Franzens-Universität w Grazu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół krytyki muzycznej, zwłaszcza twórczości Andrzeja Chłopeckiego oraz współczesnej kultury muzycznej w Polsce. Z czasopismem i Fundacją MEAKULTURA związana od 2013 roku.

– Redakcja

dr hab. Max Skorwider

Grafik, wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego (dawniej ASP) w Pozna­niu i absolwent tej uczelni na Wydziale Gra­fiki. Zaj­muje się gra­fiką warsz­ta­tową…

 pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­niczy w wystawach i kon­kur­sach, był wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagra­nicą. Prowadzi bloga rysunkowego Max Skorwider Commments. (maxskorwider.blogspot.com).

– Redakcja

Anna Wyżga

Absolwentka Muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Rytmiki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie…

Pracuje z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych (od wieku niemowlęcego po studentów), wykorzystując różnorodne metody pracy, które ciągle poszerza przez uczestnictwo na konferencjach, seminariach i warsztatach. Oprócz edukacji udziela się w instytucjach kulturalnych, podejmując działania promocyjne, redakcyjne i organizacyjne. Aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym miasta, występując z krakowskimi chórami.

– Redakcja

Maurycy Raczyński

Klawesynista, absolwent AM w Katowicach. Gra muzykę dawną i współczesną. Dba o równomierne poszerzanie swoich horyzontów w różnych dziedzinach. Fascynat…

francuskiego baroku, zapomnianych kompozytorów, gór, jazdy konnej oraz Natury.

– Redakcja

Joanna Stanecka

Joanna Stanecka jest absolwentką PWSFTviT czyli łódzkiej filmówki. Jej aktorską platformą jest Europa, gdzie występuje ze swoimi monodramami, które posiada…

zazwyczaj w dwóch wersjach językowych: „My farm”, „Cudzoziemka”, „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, „Aktorka prowincjonalna” oraz „Marlene Marlene”. Występuje sporadycznie także przed kamerą. Na scenę uwielbia także spojrzeć z perspektywy widza. Ludzie, emocje, ich drogi, spotkania, rozmowy… to jest to co uwielbia.

– Redakcja

Dorota Relidzyńska

Z wykształcenia filozofka i dziennikarka. Ukończyła studia w Instytucie Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała w Instytucie Dziennikarstwa…

i Nauk Politycznych UW oraz w Collegium Civitas. Specjalizowałam się w filozofii kultury i w tłumaczeniach tekstów filozoficznych w języku francuskim na język polski. Jako doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje pracę dotyczącą Wandy Landowskiej. Zainteresowania: muzyka fortepianowa, klawesynowa, estetyka, filozofia muzyki. Publikowała teksty o tematyce muzycznej i popularnonaukowej w prasie drukowanej, m.in.: Gazeta Wyborcza, Machina, Beethoven Magazine, Echos de Pologne, W Podróży, Życie. Prowadziła projekty wydawnicze jako redaktor prowadząca i naczelna. Jest autorką haseł w polskiej Wikipedii poświęconych muzyce poważnej. Jako wykonawczyni brała udział w Warszawskiej Jesieni.

– Redakcja

Andrzej Skórzyński

Informatyk z zawodu, wielbiciel muzyki z zamiłowania. Kilka szczelnie zapełnionych półek z płytami i książkami o muzyce, ale odgraża się, że nie poprzestanie…

na tym. Setki przesłuchanych albumów, dwa segregatory z biletami z koncertów. Chętnie wraca do klasyki rocka i metalu, ale uwielbia odnajdować nowych wykonawców także z innych gatunków. Absolwent Muzyki w Mediach Collegium Civitas.

– Redakcja

Krzysztof K. Bździel

Teoretyk muzyki i towaroznawca, muzyk praktykujący: pianista, organista, dyrygent, wokalista. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalności…

Menadżer Produktu, Design i komercjalizacja produktu) oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu (teoria muzyki, dyrygentura chóralna, muzyka kościelna), w której obecnie jest pracownikiem. Ukończył kurs produkcji muzyki MusicLaboratory. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół sposobu istnienia dzieła muzycznego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską dotyczącą jakości dzieła muzycznego rozumianego jako produkt.

– Redakcja

Paulina Podżus

Absolwentka e-edytorstwa i technik redakcyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a także szkoły muzycznej II stopnia w klasie fortepianu. Studiuje muzykologię na Katolickim Uniwersytecie

Lubelskim Jana Pawła II. Nie metaforycznie, a neurologicznie – ma pomieszane zmysły, jest synestetykiem. Muzyka towarzyszy jej w każdej chwili życia. Miłośniczka natury, kawy, książek, filmów, psów i… wielorybów. Fascynuje ją wszystko, co związane z Norwegią.

– Redakcja

Jędrzej Rumiński

Koordynator działu PR. Student kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się filozofią, naukami społecznymi i światem…

nowych mediów. Z zamiłowania dziennikarz muzyczny. Współpracuje z Fundacją MEAKULTURA jako dziennikarz i redaktor czasopisma meakultura.pl, a także przy projekcie Save the Music.

– Redakcja

Emilia Miechowicz

Koordynatorka do spraw mecenatu i sponsoringu. Na co dzień związana z trójmiejskim środowiskiem muzycznym. Studentka gdańskiej Akademii Muzycznej…

w klasie altówki prof. Ireny Albrecht i dra Krzysztofa Komendarka-Tymendorfa. Lider w Orkiestrze Kameralnej Camerata Gedania. Aktywnie koncertuje zarówno solowo jak i z zespołem 4Clouds Piano Quartett oraz Orkiestrą Kameralną BalticAlians, której również jest managerem. Współpracuje jako manager artystyczny z Fundacją Ars Sine Qua Non tworząc projekty takie jak EURO Chamber Music Festival, Polish Rising Music Stars czy Polish Viola Symposium.

– Redakcja

dr Tomasz Kozłowski

Na co dzień trener biznesu, nauczyciel akademicki, eseista i badacz. Prywatnie – entuzjasta tzw. muzyki dobrej i masażysta płyt kompaktowych. W wolnej chwili…

próbuje komponować i odkrywać kulturowe uwarunkowania gustów. Lubi muzykę klasyczną, elektroniczną i alternatywną. Rock go bardzo nudzi.

– Redakcja

Monika Targowska

Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w specjalności flet współczesny oraz flet traverso na wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jest członkiem zespołu…

Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu. Pracę w orkiestrze symfonicznej łączy z wykonawstwem historycznym muzyki barokowej, jest czynną solistką i kameralistką. Zagorzała czytelniczka, miłośniczka sztuki i teatru.

– Redakcja

Gabriela Jarosz

Zastępczyni redaktorki naczelnej do spraw rozwoju. Teoretyk muzyki, studentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, skrzypaczka. Obcenie…

bada muzykę popularną i alternatywną. Ciekawa nie tylko ogromnego świata, ale także małych światów poszczególnych osób – szczególnie artystów.

– Redakcja

Kinga Wiśniewska

Studentka Muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku w klasie…

altówki. Aktorka w teatrze GRANDA UAM. Od dziecka związana z poezją oraz recytacją. Zafascynowana muzyką popularną, filmową, a także poezją śpiewaną. Ciekawi ją wpływ muzyki na człowieka. Pisanie tekstów, dziennikarstwo muzyczne, krytyka muzyczna to coś, czym chciałaby się zajmować całe życie.

– Redakcja

Katarzyna Janus

Studentka saksofonu klasycznego w klasie dr hab. Magdaleny Jakubskiej-Szymiec w poznańskiej Akademii Muzycznej oraz Muzykologii na Uniwersytecie im. Adama…

Mickiewicza w Poznaniu. Zafascynowana muzykowaniem kameralnym. Pisaniem o muzyce zajmuje się hobbystycznie, ale oddaje się temu z zamiłowaniem. Prywatnie – miłośniczka folkloru, ciekawa ludzi, ich pochodzenia i jego wpływu na twórczość.

– Redakcja

Agnieszka Wieczorek

Agnieszka Wieczorek – studentka poznańskiej muzykologii oraz absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lesznie w klasie skrzypiec. Interesuje się…

głównie literaturą skrzypcową, źródłoznawstwem, edukacją muzyczną najmłodszych oraz content marketingiem związanym z promocją szeroko pojętej kultury. W Fundacji MEAKULTURA współpracuje z Działem Współpracy i Komunikacji.

– Redakcja

Krzysztof Wysłouch

Student kulturoznawstwa w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz absolwent toruńskiej szkoły muzycznej w klasie skrzypiec. Oprócz muzyki…

szczególnie interesuje się popkulturą, queerem i urbanistyką. Okazjonalnie występuje na slamach poetyckich, pisuje wiersze, piosenki, aranżacje i recenzje muzyczne. Jako słuchacz płynnie porusza się pomiędzy barokiem, modernizmem, teatrem muzycznym, alternatywą i hyperpopem. Publikowany w magazynach „Szajn” i „KONTENT” oraz zinie inicjatywy poetyckiej X-Philes.

– Redakcja

Joanna Szymańska

Studentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na kierunku Teoria Muzyki, absolwentka szkoły muzycznej drugiego stopnia w klasie…

fortepianu. Zafascynowana muzyką poważną z okresu romantyzmu, w szczególności pianistyką. Studentka psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, pasjonująca się psychologicznym aspektem muzyki i jej oddziaływaniem na słuchacza. Ma nadzieję wiązać przyszłość z muzyką i psychologią, zgłębiając wciąż swoją wiedzę i pisząc własne teksty.

– Redakcja

Mateusz Kudelski

Filozof, magister kulturoznawstwa. Z perspektywy badawczej interesuje się m.in.: grami wideo, kinem grozy lat 70-90, przestrzeniami liminalnymi oraz ekologicznymi…

reprezentacjami rytuałów w kulturze (w szczególności rytuału przejścia) i wiele więcej. Gitarzysta, skupiony gównie na technicznej muzyce death metalowej. Członek koła naukowego badań nad psychologią duchowości i religii na Uniwersytecie Gdańskim. Współautor książki Okiem młodych badaczy. O duchowości i religijności inaczej pod red. Katarzyny Skrzypińskiej.

– Redakcja

Agnieszka Łomnicka

Korektorka i redaktorka tekstów, managerka i animatorka kultury, pasjonatka średniowiecza i przewodniczka po Szlaku Piastowskim, historyczka sztuki.