Meandry

Jean Monet, Erasmus Mundus i Tempus

Jean Monet

Jaki jest cel programu?

Program Jean Monnet ma na celu stymulowanie procesów doskonalenia w nauczaniu, badaniach i debaty w zakresie integracji europejskiej w szkołach wyższych.

Co wspiera program?

• Europejskie moduły Jeana Monneta: krótkie kursy poświęcone integracji europejskiej, trwające co najmniej 40 godzin lekcyjnych.

• Katedry Jeana Monneta: stanowiska dydaktyczne o specjalizacji w dziedzinie integracji europejskiej. Szefowie katedr nauczają przez co najmniej 90 godzin w roku akademickim.

• Katedry Jeana Monneta ad personam: są one zarezerwowane dla

1) szefów katedr Jeana Monneta mogących poszczycić się historią międzynarodowej aktywności w zakresie nauczania i publikowania oraz

2) profesorów o wybitnych osiągnięciach w roli byłych praktyków wysokiego szczebla w dziedzinie integracji europejskiej.

• Centra doskonalenia Jeana Monneta: multidyscyplinarne struktury łączące zasoby na temat integracji europejskiej na jednej lub wielu uczelniach wyższych, działających pod nadzorem katedry Jeana Monneta.

• Wspieranie stowarzyszeń profesorów i naukowców specjalizujących się w dziedzinie integracji europejskiej.

• Wsparcie dla działań informacyjnych i badawczych związanych z integracją europejską w celu pobudzenia konferencji, seminariów i okrągłych stołów poświęconych integracji europejskiej.

• Wielostronne grupy badawcze Jeana Monneta: partnerstwa pomiędzy katedrami Jeana Monneta z co najmniej trzech różnych krajów, prowadzące do wspólnych badań i multidyscyplinarnych synergii w dziedzinie studiów nad integracją europejską.

Kto może uczestniczyć?

Uczestniczyć mogą uczelnie wyższe, stowarzyszenia profesorów i naukowców specjalizujących się w dziedzinie integracji europejskiej. Program jest otwarty dla wszystkich państw świata.

Jak można się zgłosić?

Odpowiadając na zaproszenia do składania wniosków.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc609_en.htm

https://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php

Erasmus Mundus

Mobilność uniwersytecka na świecie

Jaki jest cel programu?

Program podnosi jakość szkolnictwa wyższego przez przyznawanie stypendiów oraz współpracę akademicką pomiędzy Europą a pozostałą częścią świata.

Co wspiera program?

Program Erasmus Mundus wspiera:

• wspólne programy na szczeblu podyplomowym lub ustanawianie międzyinstytucjonalnych partnerstw na rzecz współpracy między uczelniami wyższymi z Europy a państwami spoza UE;

• stypendia na naukę, badania lub nauczanie dla indywidualnych studentów, badaczy, kadry akademickiej w kontekście wspólnych programów na poziomie podyplomowym lub współpracy międzyinstytucjonalnej;

• projekty mające na celu poprawienie atrakcyjności, statusu, widoczności i wizerunku europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie.

Kto może uczestniczyć?

Uczestniczyć mogą szkoły wyższe, organizacje działające w dziedzinie szkolnictwa wyższego

i badań, studenci, doktoranci, nauczyciele, naukowcy oraz kadra akademicka.

Program jest otwarty dla wszystkich państw świata.

Jak można się zgłosić?

Organizacje i osoby indywidualne powinny zgłaszać się do punktu kontaktowego w danym kraju.

Adresy dostępne są na stronie:

https://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus/doc1515_en.htm

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus

Współpraca z krajami uprzemysłowionymi:

Jaki jest cel programu?

Celem współpracy jest poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia oraz promowanie międzykulturowego zrozumienia przez międzynarodowy dialog, porównanie i konkurowanie z najbardziej rozwiniętymi krajami na świecie.

Co wspiera program?

Wsparcie otrzymują wspólne programy studiów z innymi krajami uprzemysłowionymi, szczególnie z Ameryki Północnej i regionu Azji Pacyficznej.

• Projekty wspólnego lub podwójnego stopnia – Projekty takie są uruchamiane przez konsorcja szkół wyższych w celu stworzenia zintegrowanych programów wspólnych studiów, przy założeniu stosunkowo długiego pobytu studentów z obu stron w kraju partnerskim oraz uzyskanie przez nich wspólnego lub podwójnego stopnia. Czas trwania projektu: 4 lata.

• Wspólne projekty mobilności – Projekty te są uruchamiane i realizowane przez grupę instytucji szkolnictwa wyższego lub kształcenia i szkolenia zawodowego z UE oraz jednego kraju partnerskiego. Działania koncentrują się na krótkoterminowej mobilności studentów (zazwyczaj jeden semestr) przy jednoczesnym uznawaniu okresów studiowania za granicą, tworzeniu wspólnych programów nauczania, wymianie stażystów, kadry dydaktycznej lub administratorów. Czas trwania projektu: 3 lata.

• Dialog i projekty ukierunkowane politycznie w celu podjęcia strategicznych kwestii związanych z systemami oraz polityką kształcenia i szkolenia w UE i jej krajach partnerskich – Działanie to obejmuje studia, seminaria, grupy robocze oraz ćwiczenia określania standardu, które podejmują porównywalne kwestie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego, w tym uznawanie kwalifikacji i problemy akredytacyjne. Czas trwania projektu: 2 lata.

Kto może uczestniczyć?

Inicjatywa jest otwarta dla grup szkół wyższych z UE oraz kraju partnerskiego, jak również dla studentów i wydziałów tych szkół. W przypadku projektów ukierunkowanych politycznie (tylko USA) uczestniczyć mogą także inne organizacje, takie jak agencje akredytacyjne, agencje lub organizacje edukacyjne, prywatne przedsiębiorstwa, grupy przemysłowe i biznesowe, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze oraz organy zawodowe. Do krajów uczestniczących należą Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Japonia, Nowa Zelandia i Korea Południowa.

Jak można się zgłosić?

Konsorcja szkół wyższych mogą występować o finansowanie w drodze corocznych zaproszeń do składania wniosków. Organizacje i osoby indywidualne powinny skontaktować się Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej:

https://eacea.ec.europa.eu/extcoop/index_en.htm

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://ec.europa.eu/education/industrialised-countries

Tempus

Modernizacja szkolnictwa wyższego w krajach sąsiadujących z UE

Jaki jest cel programu?

Program Tempus pomaga modernizować szkolnictwo wyższe w krajach partnerskich geograficznie bliskich UE oraz promuje współpracę między szkołami wyższymi w UE i w krajach partnerskich.

Co wspiera program?

Tempus wspiera wspólne projekty oparte na wielostronnych partnerstwach pomiędzy szkołami wyższymi w UE i w krajach partnerskich, które sprzyjają realizacji reform w tych krajach zgodnie z ich krajowymi i regionalnymi priorytetami. Wspólne projekty mogą zakładać rozwój, modernizację i wdrażanie nowych programów nauczania, metod kształcenia lub materiałów, wspieranie kultury zapewniania jakości oraz modernizację kierowania i zarządzania szkołami wyższymi. Środki strukturalne pomagają w rozwoju oraz reformie systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich, wzmacniając ich jakość i znaczenie oraz zbliżając je do osiągnięć UE.

Kto może uczestniczyć?

Partnerstwa obejmują głównie szkoły wyższe, jednak mogą także uwzględniać przedsiębiorstwa, ministerstwa, organizacje pozarządowe oraz inne organizacje działające w obszarze szkolnictwa wyższego, zarówno z UE, jak i z krajów partnerskich. Program obejmuje 27 państw z Bałkanów Zachodnich, z Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Afryki Północnej oraz z Bliskiego Wschodu.

Jak można się zgłosić?

Odpowiadając na zaproszenia do składania wniosków publikowane na następującej stronie internetowej:

https://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

W państwach członkowskich UE oraz w krajach partnerskich istnieją także punkty kontaktowe programu Tempus, które mogą być pomocne w znajdowaniu partnerów, wyjaśnianiu krajowych czy regionalnych priorytetów oraz procedury aplikacyjnej. Dane kontaktowe punktów można znaleźć na stronie:

https://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/contacts_en.php

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php

Tekst artykułu został zaczerpnięty z publikacji Komisji Europejskiej o tytule: Co UE może mi zaoferować.

© Unia Europejska, 2010


Wesprzyj nas
Warto zajrzeć