Meandry

Który Program Unii Europejskiej wybrać?

Przedstawiamy przejrzyste zestawienie prezentujące możliwości otrzymania wsparcia z Unii Europejskiej, związane z edukacją, kulturą i młodzieżą.

Bezpośredni

beneficjenci

Program

Kto może składać

wniosek

Przykłady działań oraz

źródła szczegółowych

informacji

Dzieci w wieku szkolnym Comenius Szkoły i władze
oświatowe
Wymiana doświadczeń za
granicą dla klas i jednostek
Młodzież, grupy młodzieży,
organizacje młodzieżowe
Młodzież
w działaniu
Grupy młodzieży,
organizacje o wymiarze
młodzieżowym
Wymiana, wolontariat
zagraniczny
Osoby pracujące z młodzieżą Młodzież
w działaniu
Organizacje o wymiarze
młodzieżowym
Wymiana, rozwój polityki młodzieżowej i partnerstw
Nauczyciele Comenius Nauczyciele Zagraniczne kursy doskonalenia
zawodowego
Instytucje szkolenia
nauczycieli
Comenius Władze oświatowe Wymiana, wspólne opracowywanie programów
nauczania
Stowarzyszenia rodziców
oraz organizacje
pozarządowe zaangażowane
w edukację szkolną
„Comenius” Stowarzyszenia
rodziców oraz
organizacje pozarządowe
zaangażowane
w edukację szkolną
Partnerstwa ze szkołami zagranicznymi
Praktykanci, stażyści w ramach kształcenia
i szkolenia zawodowego
Leonardo da Vinci Instytucje kształcenia
i szkolenia zawodowego
Doświadczenie zawodowe
za granicą
Kadra instytucji kształcenia
i szkolenia zawodowego
Leonardo da Vinci Instytucje kształcenia
i szkolenia zawodowego
Wizyty studyjne i wymiana

zagraniczna, sieci innowacji

Studenci uczelni wyższych Erasmus Instytucje szkolnictwa
wyższego
Studia i staże za granicą
  Erasmus Mundus Instytucje szkolnictwa
wyższego
Studia podyplomowe na całym świecie
  Tempus Instytucje szkolnictwa
wyższego
Nowoczesne metody nauczania w krajach sąsiadujących z UE
  Współpraca
z krajami
uprzemysłowionymi
Instytucje szkolnictwa
wyższego
Wymiana studencka z Ameryką Północną oraz Azją Pacyficzną
Kadra akademicka Erasmus Kadra akademicka Okresy nauczania za granicą, szkolenia zagraniczne oraz partnerstwa na rzecz rozwoju programów nauczania
  Erasmus Mundus Kadra akademicka Wymiana akademicka oraz
partnerstwa na całym świecie
  Tempus Instytucje szkolnictwa
wyższego
Partnerstwa z uniwersytetami

z krajów sąsiadujących z UE

  Współpraca
z krajami
uprzemysłowionymi
Kadra akademicka Opracowywanie programów
nauczania i harmonizacja kwalifikacji z Ameryką Północną oraz Azją Pacyficzną
Dorosłe osoby uczące się z niewielkim
wykształceniem formalnym
Grundtvig Instytucje kształcenia
dorosłych
Warsztaty z dorosłymi uczącymi się z innych krajów
Kadra kształcąca dorosłych Grundtvig Kadra kształcąca
dorosłych
Partnerstwa oraz sieci na rzecz doskonalenia zawodowego i wymiana pomysłów
Nauczyciele integracji
europejskiej
Jean Monnet Nauczyciele integracji
europejskiej
Działania dydaktyczne oraz
współpraca badawcza
Profesjonaliści i studenci z branży filmowej i telewizyjnej MEDIA Profesjonaliści, studenci, firmy i organizacje szkoleniowe działające
w sektorze filmu, telewizji i mediów
Produkcja, promocja, dystrybucja i szkolenie
Artyści, projektanci,
wykonawcy
Kultura Organizacje i instytucje
kulturalne oraz
wydawnictwa
Wymiana pomysłów oraz
partnerstwa na rzecz sztuki,
muzyki i pieśni, aktorstwa
i teatru, dziedzictwa
kulturowego i jego ochrony,
literatury i czytania, architektury i projektowania
Naukowcy Działania Marie Curie Naukowcy, organizacje
i firmy badawcze
Szkolenie, wymiana i partnerstwa
Starsza  dra nauczycielska
i szkoleniowa
Współpraca
polityczna
i innowacja
w zakresie uczenia się przez całe życie
Instytucje i władze
odpowiedzialne za edukację i szkolenie
Wizyty studyjne
(dotyczy programu międzysektorowego)
Szkoły językowe Język Wszystkie organizacje
zaangażowane w szkolenia językowe
Opracowywanie materiałów
dydaktycznych
(dotyczy programu międzysektorowego)
Decydenci edukacyjni,
naukowcy
Technologie
informacyjno-komunikacyjne
Decydenci edukacyjni
i naukowcy
Wykorzystywanie technologii do tworzenia innowacyjnych praktyk nauczania i szkolenia (dotyczy programu
międzysektorowego)
Wszystkie organizacje
edukacyjne i szkoleniowe
Rozpowszechnianie i wyko-rzystywanie
wyników
Wszystkie organizacje
edukacyjne i szkoleniowe
Rozpowszechnianie wyników projektów (dotyczy programu
międzysektorowego)
Przedsiębiorstwa Erasmus Firmy Przyjmowanie praktykantów
szczebla uniwersyteckiego,
współpraca z uniwersytetami oraz nauczanie za granicą
  Leonardo Firmy Przyjmowanie stażystów
i praktykantów w ramach
początkowego szkolenia
zawodowego, wysyłanie
mobilnych pracowników
za granicę oraz współpraca
w ramach partnerstw i projektów na rzecz szkolenia
zawodowego
  Tempus Firmy, stowarzyszenia branżowe oraz izby handlowe Współpraca z uniwersytetami
z krajów sąsiadujących UE
Wnioski może składać również wiele innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Możliwość taką mają zatem również przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, organizacje non-profit, organizacje doradcze, ochotnicze i pozarządowe. Wszystkie programy są otwarte dla wszystkich państw członkowskich UE; wiele z nich jest także otwartych dla innych krajów.   

Opracowanie zaczerpnięte z publikacji Komisji Europejskiej pt:. Co UE może mi zaoferować?

© Unia Europejska, 2010

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć