Meandry

Młodzież w działaniu

Program promuje mobilność w granicach Unii Europejskiej i poza nimi, a także zachęca do integracji wszystkich młodych ludzi, niezależnie od wykształcenia, pochodzenia społecznego i kulturowego. Pomaga młodzieży w zdobywaniu nowych umiejętności oraz zapewnia możliwości nieformalnego i formalnego kształcenia w wymiarze europejskim.

Młodzież w działaniu – pozaszkolne działania dydaktyczne.

Jaki jest cel programu?

Program Młodzież w działaniu ma na celu wzbudzanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród Europejczyków od wieku młodzieńczego do dorosłości. Program promuje mobilność w granicach Unii Europejskiej i poza nimi, a także zachęca do integracji wszystkich młodych ludzi, niezależnie od wykształcenia, pochodzenia społecznego i kulturowego. Pomaga młodzieży w zdobywaniu nowych umiejętności oraz zapewnia możliwości nieformalnego i formalnego kształcenia w wymiarze europejskim.

Co wspiera program?

Skierowany do osób w wieku 13–30 lat, program Młodzież dla Europy wspiera wymianę, inicjatywy młodzieżowe oraz projekty młodzieżowej demokracji, które zachęcają do uczestnictwa w życiu demokratycznym, pobudzają ducha przedsiębiorczości oraz aktywne obywatelstwo europejskie.

Wymiana młodzieży to projekty opierające się na współpracy dwóch lub więcej partnerów z różnych krajów. Projekty te zakładają aktywny udział młodzieży i mają na celu zapewnienie młodym ludziom możliwości poznawania i omawiania różnorodnych tematów.

Inicjatywy młodzieżowe wspierają działania zainicjowane, określone i zrealizowane samodzielnie przez młodzież, w których sami uczestnicy odgrywają kluczowe role. „Inicjatywa młodzieżowa” może być zaprojektowana przez jedną grupę na szczeblu lokalnym, regionalnym czy krajowym w jednym kraju lub przez dwie lub więcej grup z różnych krajów.

• Projekty w ramach akcji Młodzież w demokracji wspierają uczestnictwo młodzieży w demokratycznym życiu lokalnej, regionalnej czy krajowej społeczności lub na szczeblu międzynarodowym. Projekty młodzieżowej demokracji realizowane są w ramach partnerstw europejskich. Umożliwiają one gromadzenie na szczeblu europejskim pomysłów, doświadczeń oraz metodologii wynikających z działań na szczeblach lokalnych, regionalnych i krajowych.

Wolontariat Europejski umożliwia młodym ludziom odbycie służby wolontariackiej w innym kraju przez okres do 12 miesięcy. Sprzyja solidarności międzypokoleniowej i wzajemnemu zrozumieniu, jak również dostarcza uczestnikom bardziej autentycznych doświadczeń. Poza usługami świadczonymi lokalnym społecznościom wolontariusze nabywają nowe umiejętności oraz poznają nowe języki i odkrywają inne kultury. Projekty w ramach „Wolontariatu Europejskiego” dotyczą różnorodnych dziedzin i obszarów, takich jak kultura, młodzież, sport, opieka społeczna, dziedzictwo kulturowe, sztuka, ochrona cywilna, środowisko, współpraca rozwojowa itd.

Młodzież w świecie wspiera wymianę, szkolenie, nawiązywanie kontaktów oraz współpracę z krajami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich krajów sąsiadujących.

• Akcja Współpraca z sąsiedzkimi krajami partnerskimi Unii Europejskiej ma na celu rozwój wzajemnego zrozumienia, pomagając jednocześnie rozwijać systemy wspierania działań ludzi młodych. Wspiera wymianę młodzieży, jak również szkolenie i nawiązywanie kontaktów z sąsiadującymi krajami partnerskimi.

• Akcja Współpraca z innymi krajami partnerskimi na świecie wspiera projekty,które promują współpracę w sektorze młodzieżowym z uczestnictwem wielu państw. Wspiera szczególnie wymianę dobrych praktyk oraz szkolenie ludzi młodych i osób pracujących z młodzieżą, partnerstwa oraz sieci organizacji młodzieżowych.

Systemy wsparcia młodzieży promują rozwój wymiany, szkoleń i systemów informacyjnych dla młodzieży, młodzieży pracującej oraz organizacji młodzieżowych.

• Akcja Wsparcie dla organizacji aktywnych na poziomie europejskim zachęca do działania organizacje pozarządowe aktywne na płaszczyźnie europejskiej w dziedzinie młodzieży, które dążą do realizacji celów leżących w powszechnym europejskim interesie. Ich działania muszą przyczyniać się do uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym, jak również do rozwoju i wdrażania współpracy europejskiej dotyczącej młodzieży w najszerszym rozumieniu.

• Akcja Szkolenie i łączenie w sieci osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych wspiera szkolenie osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą oraz w organizacjach młodzieżowych. Może obejmować staże typu Job shadowing (podpatrywanie pracy) lub inne praktyczne doświadczenia zawodowe, wizyty oceny wykonalności, spotkania ewaluacyjne, wizyty studyjne, tworzenie partnerstw, seminaria, szkolenie lub nawiązywanie kontaktów w celu stworzenia nowych sieci lub wzmocnienia bądź rozszerzenia sieci istniejących w ramach programu Młodzież w działaniu.

• Akcja Projekty promujące innowację i jakość ma na celu wprowadzanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych podejść w dziedzinie młodzieży.

• Akcja Działania informacyjne skierowane do młodych ludzi, podmiotów zajmujących się pracą z młodzieżą i organizacji młodzieżowych wspiera działania na szczeblu europejskim i krajowym, które poprawiają dostęp młodzieży do usług informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększają jej udział w przygotowywaniu i rozpowszechnianiu przyjaznych użytkownikowi, ukierunkowanych produktów informacyjnych.

Tworzenie projektów partnerskich z lokalnymi i regionalnymi organami publicznymi (takimi jak regiony i miasta) lub z organizacjami działającymi w sektorze młodzieży na płaszczyźnie europejskiej pomaga tworzyć lub wzmacniać długoterminowe działania w zakresie edukacji nieformalnej i młodzieży.

Akcja Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych wspiera rozwój młodzieżowej współpracy politycznej na szczeblu europejskim:

spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową wspierają współpracę, seminaria i strukturalny dialog pomiędzy młodzieżą, osobami pracującymi z młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi, jak również osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową;

wsparcie działań dostarczających lepszej wiedzy na temat młodzieży;

współpraca z organizacjami międzynarodowymi działającymi w dziedzinach dotyczących młodzieży, w szczególności z Radą Europy, Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz jej wyspecjalizowanymi instytucjami.

Młodzież dla Europy

Program ten kierowany jest głównie do osób w wieku 13–30 lat. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i organizacje non-profit, lokalne i regionalne organy publiczne, nieformalne grupy młodzieżowe lub podmioty aktywne na szczeblu europejskim w dziedzinie młodzieży, ustanowione prawnie w jednym z kwalifikujących się państw: 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja.

Wolontariat Europejski

Program ten kierowany jest głównie do osób w wieku 18–30 lat. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i organizacje non-profit, lokalne i regionalne organy publiczne, podmioty aktywne na szczeblu europejskim w dziedzinach dotyczących młodzieży, międzynarodowe organizacje rządowe lub organizacje przynoszące zysk (jednak wyłącznie wnioski o uczestnictwo w wydarzeniach dotyczących młodzieży, sportu lub kultury) w jednym z kwalifikujących się państw: 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa (Europa Wschodnia i Kaukaz, region śródziemnomorski oraz Europa Południowo-Wschodnia) oraz inne kraje, które podpisały stosowne porozumienia z Unią Europejską.

Młodzież w świecie

Program ten kierowany jest głównie do osób w wieku 13–30 lat. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i organizacje non-profit, lokalne i regionalne organy publiczne, nieformalne grupy młodzieżowe lub podmioty aktywne na szczeblu europejskim w dziedzinach dotyczących młodzieży, ustanowione w jednym z kwalifikujących się państw: 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa (Europa Wschodnia i Kaukaz, region śródziemnomorski oraz Europa Południowo-Wschodnia) oraz inne kraje, które podpisały stosowne porozumienia z Unią Europejską.

Systemy wsparcia młodzieży

Systemy skierowane są do osób z kwalifikujących się państw: 27 państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Turcji. Działanie to nie ma ograniczeń wiekowych, jest zatem dostępne także dla osób pracujących z młodzieżą.

Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

Program ten kierowany jest głównie do osób w wieku 15–30 lat. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i organizacje non-profit, lokalne i regionalne organy publiczne lub podmioty aktywne na szczeblu europejskim w dziedzinach dotyczących młodzieży z kwalifikujących się państw: 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja.

Jak można się zgłosić?

Zarządzanie programem jest w znacznym stopniu zdecentralizowane i odbywa się przez sieć krajowych agencji. Informacje kontaktowe krajowych agencji dostępne są na stronie:

https://ec.europa.eu/youth/youth/contacts_en.htm.

Zarządzanie niektórymi aspektami programu Młodzież w działaniu jest scentralizowane w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego:

https://eacea.ec.europa.eu/youth

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Przewodnik programu Młodzież w działaniu: https://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm

Strona internetowa UE poświęcona młodzieży: https://ec.europa.eu/youth

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: https://eacea.ec.europa.eu/youth

Youth helpdesk: youthhelpdesk@ec.europa.eu

Informacje na temat poszczególnych zaproszeń do składania wniosków:

youthcallforproposals@ec.europa.eu

Tekst artykułu został zaczerpnięty z publikacji Komisji Europejskiej o tytule: Co UE może mi zaoferować.

© Unia Europejska, 2010

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć