felietony

Powstanie Fundacji MEAKULTURA

Fundacja MEAKULTURA powstała 29.08.2012 roku w Gliwicach.

Adres: ul. Witkiewicza 3, 44-100 Gliwice

Telefon: +4832 746 5000

Strona: www.fundacjameakultura.pl

Numer KRS:  0000431356, NIP 6312646838, REGON 24303047000000

Prezes Zarządu: dr Marlena Wieczorek, Wiceprezes Zarządu: dr Ewa Maria Schreiber.

Celem Fundacji MEAKULTURA jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, oświaty, edukacji, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ukierunkowanej na:

 1. Dbanie o rozwój kultury, edukacji, oświaty, nauki;
 2. Promowanie osób, ich twórczości i wydarzeń związanych z kulturą Polski i Polonii (w szczególności muzyczną);
 3. Aktywizację zawodową (w tym wyrównania szans na rynku pracy) i integrację środowiska osób zajmujących się muzyką (w różnych jej aspektach, np. muzykologów, dziennikarzy muzycznych i artystów muzyków, itp.);
 4. Rozwój i wspieranie dziennikarstwa, w szczególności muzycznego;
 5. Ochronę dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, w kraju i poza jego granicami;
 6. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się muzyką (z różnych perspektyw, np. muzykologicznej, kulturoznawczej, edukacyjnej, socjologicznej, antropologicznej, polonistycznej, marketingowej, bibliotekoznawczej, etc.);
 7. Działalność opiniotwórczą polegającą na wspieraniu szczególnie wartościowej działalności kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej, naukowej;
 8. Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia oraz zwiększanie integracji społeczności lokalnych;
 9. Działalność charytatywną, w tym promocję i organizację wolontariatu;
 10. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, edukacyjnie, informacyjnie lub finansowo bądź rzeczowo osoby potrzebujące oraz organizacje pozarządowe;
 11. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów między społeczeństwami, także w zakresie wymiany narodowej oraz rozwijania dialogu międzykulturowego;
 12. Propagowanie zachowań prospołecznych w kluczowych sferach życia codziennego ze względu na preferowane wartości kultury;
 13. Wspieranie działań społecznych (prawnych, obyczajowych, ekonomicznych) służących  rozwojowi kapitału kulturowego i kapitału społecznego (np. kapitału zaufania społecznego);
 14. Wspieranie i organizowanie badań naukowych o charakterze teoretycznym i praktycznym, w tym muzykologicznych, kulturoznawczych, antropologicznych, ekonomicznych, literaturoznawczych, socjologicznych, historycznych;
 15. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 16. Współpracę z krajowymi organami administracji państwowej i samorządowej, a także innymi organami społecznymi i podmiotami gospodarczymi, również międzynarodowymi (w szczególności z Unii Europejskiej) w celu realizacji celów statutowych;
 17. Popularyzację wiedzy ze wskazanych w Statucie dziedzin pochodzącej z dorobku Polski w zakresie kultury niematerialnej i artefaktów o charakterze użytkowym i symbolicznym (w szczególności twórczości artystycznej);
 18. Finansowanie nagród i stypendiów zgodnych z realizacją celów statutowych Fundacji;
 19. Wspieranie rozbudowy infrastruktury przeznaczonej na oświatę i kulturę
 20. Zbieranie środków potrzebnych na realizację celów Fundacji oraz skupienie wokół idei Fundacji naukowców, dziennikarzy, twórców kultury, studentów i innych osób, których cele Fundacji są bliskie.
 21. Upowszechnianie wiedzy o misji Fundacji za pośrednictwem mediów masowych (tradycyjnych, cyfrowych) oraz mediów interaktywnych.

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć