Meandry

Program "Uczenie się przez całe życie"

Komisja Europejska zintegrowała swoje inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe pod wspólnym szyldem Uczenie się przez całe życie (www.ec.europa.eu/llp). Program ten umożliwia obywatelom na każdym etapie życia poszukiwanie stymulujących możliwości edukacyjnych w całej Europie. Obejmuje on cztery podprogramy: Comenius (szkoły), Erasmus (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie i kształcenie zawodowe) oraz Grundtvig (edukacja osób dorosłych).

Cztery wymienione podprogramy uzupełnia program międzysektorowy, który ma zapewnić, by w ramach podprogramów osiągnięto najlepsze rezultaty. Wspiera on współpracę polityczną, języki, technologie informacyjno-komunikacyjne, skuteczne rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów. Program Jean Monnet stymuluje nauczanie, refleksję oraz debatę na temat procesu integracji europejskiej w instytucjach szkolnictwa wyższego na całym świecie. Każdego roku w ramach programu Uczenia się przez całe życie ogłaszane jest zaproszenie do składania wniosków.

Wszystkie działania zostały opisane w przewodniku programu Uczenie się przez całe życie dostępnym na stronie

https://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Comenius:

Edukacja w szkole

Jaki jest cel programu?

Celem programu Comenius jest podnoszenie jakości edukacji szkolnej, wzmacnianie jej europejskiego wymiaru oraz promowanie mobilności, poznawania języków oraz większej integracji poprzez wymianę i współpracę między szkołami z różnych krajów.

Co wspiera program?

Mobilność osób

• Program Comenius oferuje możliwości doskonalenia zawodowego w innym kraju, które pozwalają nauczycielom oraz innym pracownikom zaangażowanym w edukację szkolną doskonalić swoje umiejętności praktyczne oraz uzyskiwać szersze zrozumienie zagadnienia edukacji szkolnej w Europie, na przykład poprzez kursy rozwoju zawodowego, konferencje oraz staże typu job shadowing (podpatrywanie pracy).

• Asystentury Comeniusa oferują przyszłym nauczycielom pobyt w zagranicznych szkołach przez okres 3–10 miesięcy, gdzie asystują oni w nauczaniu w szkole goszczącej.

• Mobilność indywidualna uczniów w ramach programu Comenius umożliwia uczniom szkół średnich wyjazd na okres 3–10 miesięcy do zagranicznej szkoły oraz rodziny goszczącej.

Partnerstwa

• Wielostronne partnerstwa szkolne umożliwiają uczniom oraz ich nauczycielom uczestnictwo we wspólnych działaniach edukacyjnych ze szkołami z różnych krajów europejskich. Pomaga to podnosić świadomość międzykulturową oraz doskonalić umiejętności w wybranych dziedzinach.

• Dwustronne partnerstwa językowe szkół zachęcają do posługiwania się europejskimi językami, dając uczniom szansę praktycznego ich użycia za granicą w ramach wymiany szkolnej, kiedy to uczniowie współpracują w szkole z rówieśnikami, a także mieszkają z rodzinami szkolnych kolegów.

• Partnerstwa Comenius Regio pomagają lokalnym i regionalnym uczestnikom edukacji szkolnej, tj. nauczycielom, uczniom oraz osobom odpowiedzialnym za system kształcenia, w wymianie dobrych praktyk.

• Inicjatywa eTwinning wykorzystuje możliwości Internetu, pomagając nauczycielom z całej Europy spotykać się, wymieniać pomysłami i zasobami oraz wyznaczać projekty współpracy z uczniami. Zamiast finansowania oferuje im wsparcie, szkolenie, narzędzia oraz przykłady dobrej praktyki.

Wielostronne projekty i sieci

• Projekty wielostronne Comeniusa zrzeszają kadrę dydaktyczną, instytucje szkoleniowe i inne organizacje zaangażowane w edukację szkolną, jak również szkoły, mając na celu poprawę jakości nauczania i uczenia się w klasach oraz wsparcie możliwości zdobywania doświadczenia za granicą przez studentów kierunków pedagogicznych. Wielostronne sieci programu Comenius, zrzeszające konsorcja aktywne w zakresie edukacji szkolnej, stanowią forum wspólnej refleksji na rzecz promowania innowacji i dobrych praktyk w danych obszarach tematycznych.

Środki towarzyszące

• Środki towarzyszące wspomagają program Comenius w realizacji założonych celów, na przykład poprzez podnoszenie świadomości znaczenia współpracy międzyszkolnej na szczeblu europejskim.

• Wizyty przygotowawcze umożliwiają potencjalnym partnerom projektów Comeniusa organizowanie spotkań oraz wyznaczanie celów i planów działań związanych z przyszłymi projektami.

Kto może uczestniczyć?

Możliwość uczestnictwa jest otwarta dla wszystkich aktywnych członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, władz lokalnych, stowarzyszeń rodziców, organizacji non-profit, organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację szkolną, instytucji szkolenia nauczycieli, uczelni wyższych, ośrodków badawczych oraz innego personelu dydaktycznego.

Do kwalifikujących się krajów należy 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja. Uczestnictwo Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Szwajcarii określane jest w dorocznym zaproszeniu do składania wniosków.

Jak można się zgłosić?

Dzieci w wieku szkolnym powinny zgłaszać się u swoich nauczycieli.

Nauczyciele, szkoły i inne organizacje zainteresowane:

• mobilnością, partnerstwami lub wizytami przygotowawczymi – powinni zgłaszać się do krajowej agencji:

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm

• projektami wielostronnymi, sieciami lub środkami towarzyszącymi –

powinni zgłaszać się do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego:

https://eacea.ec.europa.eu/index.htm

• inicjatywą eTwinning: https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://ec.europa.eu/education/comenius/doc854_en.htm

Leonardo da Vinci

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Jaki jest cel programu?

Program Leonardo da Vinci pomaga europejskim obywatelom zdobywać nowe umiejętności, wiedzę i kwalifikacje, jak również dba o to, by były one uznawane za granicą, zwiększając tym samym możliwości zatrudnienia uczestników na zmieniających się rynkach pracy. Wspiera także innowacje i udoskonalania w systemach i praktykach w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego.

Co wspiera program?

Program Leonardo da Vinci wspiera potrzeby w zakresie kształcenia i szkolenia osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe. Do programu kwalifikują się wszystkie przedmioty kształcenia i szkolenia zawodowego, pod warunkiem że wspierają międzynarodowy transfer wiedzy, innowacji i doświadczenia.

• MobIVT – Mobilność osób szkolonych w ramach kształcenia zawodowego dla praktykantów, stażystów, uczniów lub studentów szkolenia i kształcenia zawodowego.

• MobPLM – Mobilność osób na rynku pracy kładzie nacisk na mobilność kształcenia dla osób z tytułem zawodowym lub absolwentów (zarówno zatrudnionych, jak i niezatrudnionych).

• MobVETPRO – Osoby odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe wspiera wymianę doświadczeń pomiędzy profesjonalistami w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, takimi jak nauczyciele i szkoleniowcy, personel zaangażowany w kwestie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz specjaliści w zakresie doradztwa.

• Partnerstwa to projekty współpracy na małą skalę pomiędzy organizacjami partnerskimi z różnych krajów. Uwzględniają one kwestie należące do wspólnych zainteresowań partnerów, związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym.

• Transfer innowacji koncentruje się na projektach wielostronnej współpracy

w zakresie przepływu i adaptacji innowacyjnych rozwiązań pomiędzy krajami w dziedzinie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

• Rozwój innowacji dotyczy wielostronnych, międzynarodowych projektów rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego na szczeblu europejskim.

• Sieci wielostronne kładą nacisk na sieci transnarodowe, których celem jest wymiana doświadczeń i informacji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego przez przyjęcie podejścia tematycznego lub sektorowego.

• W celu znalezienia partnerów i przygotowania projektu możliwe jest sfinansowanie wizyt przygotowawczych.

Kto może uczestniczyć?

Program Leonardo da Vinci skierowany jest do osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego, takich jak:

• praktykanci i osoby uczące się na szczeblu szkół średnich;

• osoby na rynku pracy (z wykształceniem zawodowym lub wyższym);

• nauczyciele, szkoleniowcy i inni pracownicy odpowiedzialni za szkolenie zawodowe;

• instytucje i organy, takie jak stowarzyszenia i przedstawicielstwa osób zaangażowanych w szkolenie i doskonalenie zawodowe, w tym stowarzyszenia zrzeszające praktykantów, rodziców i nauczycieli;

• przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i inni przedstawiciele środowiska zawodowego, w tym izby gospodarcze i inne organizacje handlowe;

• ośrodki badawcze i podmioty związane z tematyką uczenia się przez całe życie oraz wszelkimi aspektami szkolenia i doskonalenia zawodowego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

• organizacje non-profit, ochotnicze i pozarządowe (NGO).

Do kwalifikujących się krajów należy 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Chorwacja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Jak można się zgłosić?

Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się za pośrednictwem organizacji zarządzającej funduszami programu „Leonardo” (np. instytucji szkoleniowej, pracodawcy lub urzędu pracy). Szczegółowe informacje zawarte są na stronach internetowych krajowych agencji. Instytucje szkoleniowe i inne organizacje powinny zgłaszać się do krajowej agencji danego kraju. Adresy agencji dostępne są na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm

Działania scentralizowane, takie jak sieci wielostronne lub projekty Tworzenia innowacji, realizowane są przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli. Zobacz:

https://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1018_en.htm

Erasmus

Szkolnictwo wyższe w Europie.

Jaki jest cel programu?

Program Erasmus wspiera większą mobilność w dziedzinie szkolnictwa wyższego – szczególnie wśród studentów, lecz także wśród nauczycieli i pozostałej kadry. Celem jest rozwój ogólnoeuropejskiego podejścia do szkolnictwa wyższego. Oferowanie studentom możliwości poznawania innych krajów i kultur nie tylko wzbogaca ich doświadczenia w zakresie nauki, ale również promuje rozwój bardziej europejskiej, elastycznej i mobilnej kadry pracowniczej, która zwiększa europejską konkurencyjność i potencjał innowacji.

Co wspiera program?

Zachęca do transgranicznej mobilności studentów – uczestników formalnego szkolnictwa wyższego, zaawansowanej edukacji zawodowej i szkoleń na poziomie szkół wyższych – oraz kadry dydaktycznej i nieakademickiej w Europie. Od momentu utworzenia programu w 1987 r. udział w nim wzięło ponad 2 miliony studentów.

Mobilność osób do innego kraju europejskiego

Studenci

Studenci mają możliwość studiowania przez okres 3–12 miesięcy w instytucji szkolnictwa wyższego w innym uczestniczącym kraju europejskim. Zagraniczne uczelnie wyższe nie pobierają na ten cel opłat, a punkty uzyskane przez studentów liczą się na ich uczelniach macierzystych. Mobilność studencka w zakresie stażów umożliwia studentom uczelni wyższych odbycie praktyki lub stażu w przedsiębiorstwie lub innej organizacji w innym kraju europejskim. Dla studentów uczestniczących w programie Erasmus dostępne są intensywne kursy językowe, które pomagają im przygotować się na pobyt w krajach, których mieszkańcy posługują się mniej popularnymi i rzadziej nauczanymi językami.

Kadra szkół wyższych

Kwalifikujący się pracownicy szkół wyższych mogą spędzić do sześciu tygodni w partnerskiej zagranicznej instytucji szkolnictwa wyższego, poszerzając swoje perspektywy zawodowe oraz promując współpracę.

• Zagraniczni nauczyciele mogą przynieść korzyści lokalnym studentom, oferując nowe wykłady, inne metody nauczania oraz lekcje w obcym języku. Jednocześnie nauczyciele zyskują odmienny punkt widzenia, zawierają nowe kontakty oraz poszerzają sieci akademickie. Nauczyciele programu Erasmus mogą także inicjować nowe działania w zakresie mobilności i współpracy.

• Pracownicy sektora biznesowego także mogą zakwalifikować się do programu Erasmus jako wykładowcy odwiedzający zagraniczne uczelnie partnerskie, gdzie mogą dzielić się ze studentami świeżymi spostrzeżeniami ze świata biznesu oraz organizować wymianę w ramach studenckich staży oraz szkolenia kadrowe.

• Personel niedydaktyczy instytucji (np. pracownicy administracji lub bibliotekarze) może wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus w celu odbycia szkolenia w innych instytucjach lub przedsiębiorstwach.

Szkoły wyższe

Intensywne programy w całej Europie.

Te krótkie programy kształcenia – dla studentów i nauczycieli – trwają od dwóch do sześciu tygodni i są organizowane przez co najmniej trzy uczelnie wyższe z trzech różnych krajów.

Wielostronne projekty i sieci

Program Erasmus wspiera także projekty modernizacyjne i innowacyjne w sektorze szkolnictwa wyższego. Personel może się angażować w następujące inicjatywy:

• wielostronne projekty rozwoju programów nauczania, modernizacji szkolnictwa wyższego, współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami oraz wirtualnymi kampusami – projekty te są realizowane maksymalnie przez trzy lata i obejmują co najmniej trzy kraje;

• sieci: akademickie i strukturalne sieci instytucji oraz innych organizacji partnerskich są tworzone na rzecz rozwoju określonych dyscyplin akademickich lub organizacji i stanowią forum wymiany najlepszych praktyk.

Karta uczelni Erasmusa

Karta określa zasady, których uczelnie wyższe zobowiązują się przestrzegać. Obecnie ok. 4 tys. instytucji w 33 krajach posiada kartę, co stanowi warunek konieczny uczestnictwa uczelni w działaniach programu Erasmus.

Kto może uczestniczyć?

Program Erasmus jest otwarty dla:

• studentów realizujących kształcenie na poziomie akademickim i zawodowym lub szkolenie na poziomie wyższym, w tym studia doktoranckie;

• nauczycieli, szkoleniowców i kadry dydaktycznej, w tym dla odpowiednich stowarzyszeń, ośrodków badawczych, organizacji doradczych i innych podmiotów propagujących uczenie się przez całe życie;

• przedsiębiorstw, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron, a także podmiotów publicznych i prywatnych świadczących kształcenie i szkolenie na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Do kwalifikujących się krajów należy 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja. Chorwacja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii uczestniczą w fazie przygotowawczej.

Jak można się zgłosić?

Studenci powinni wstępnie zgłosić się do uczelnianego biura współpracy zagranicznej. Uczelnie wyższe i inne organizacje powinny zgłaszać się do krajowej agencji danego kraju. Adresy krajowych agencji można znaleźć na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm

Działania scentralizowane, takie jak sieci, projekty wielostronne oraz przyznawanie Karty uczelni Erasmusa, realizowane są przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli.

Zobacz:

https://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://ec.europa.eu/education/erasmus

Grundtvig

Kształcenie osób dorosłych

Jaki jest cel programu?

Kształcenie dorosłych podnosi poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji wśród tej części populacji, a wielu osobom, które przedwcześnie zakończyły naukę, oferuje ważną drugą szansę. Pomaga także podejmować wyzwanie, jakie starzejąca się populacja stwarza całemu europejskiemu społeczeństwu.

Co wspiera program?

Program „Grundtvig” obejmuje wszystkie poziomy i sektory edukacji osób dorosłych oraz wszelkie formy kształcenia: formalne, pozaformalne i nieformalne.

• Wielostronne projekty zrzeszają instytucje i organizacje z różnych krajów, aby połączyć wiedzę i doświadczenie na rzecz osiągnięcia innowacyjnych rezultatów o europejskiej wartości.

• Wielostronne sieci stanowią wspólną platformę do dyskusji i wymiany informacji na temat kluczowych kwestii, polityk lub badań.

• Projekty partnerskie zrzeszają instytucje kształcenia dorosłych z krajów europejskich, koncentrując się na tematach leżących we wspólnym interesie zaangażowanych organizacji.

• Kursy doskonalenia zawodowego umożliwiają poszczególnym szkoleniowcom, nauczycielom i innym pracownikom rozwijać się zawodowo.

• Wizyty i wymiany dla kadry dydaktycznej osób dorosłych mogą obejmować działalność dydaktyczną, staże typu job shadowing (podpatrywanie pracy) oraz inne formy wizyt zakładających wymianę doświadczeń w placówkach kształcenia dorosłych.

• Asystentury koncentrują się na osobach przygotowujących się do podjęcia pracy w obszarze edukacji dorosłych oraz tych, które właśnie zdobyły takie kwalifikacje lub przechodzą do tego obszaru z innych zawodów.

• Projekty wolontariatu seniorów oferują nowe możliwości kształcenia starszych obywateli Europy, promując aktywne starzenie się oraz podkreślając wkład seniorów w społeczeństwo.

• Warsztaty łączą uczące się osoby lub niewielkie grupy osób z kilku krajów, pozwalając im nabywać innowacyjne wielonarodowe doświadczenia istotne dla ich rozwoju osobistego oraz potrzeb w zakresie nauki, podczas których uczestnicy są także zachęcani do dzielenia się swoimi kompetencjami i spostrzeżeniami.

Kto może uczestniczyć?

Działania w ramach programu Grundtvig obejmują szczególnie:

• osoby bez podstawowego wykształcenia i kwalifikacji;

• osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, a także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Koncentrują się one na osobach przynależących do grup „trudno osiągalnych” oraz tych, które zazwyczaj nie biorą udziału w inicjatywach edukacyjnych.

Do kwalifikujących się krajów należy 27 państw członkowskich UE, Islandia,

Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Chorwacja oraz Była Jugosłowiańska Republika

Macedonii.

Jak można się zgłosić?

Organizacje i osoby indywidualne powinny zgłaszać się do krajowej agencji danego kraju. Adresy agencji dostępne są na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm

Języki, technologie informacyjno-komunikacyjne i rozpowszechnianie wyników

Jaki jest cel programu?

Unia Europejska świadczy pomoc uzupełniającą, aby programy uczenia się przez całe życie – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig – uzyskiwały najlepsze rezultaty.

Co wspiera program?

Współpraca polityczna i innowacyjność

Dostępne jest finansowanie na rzecz analizy polityk i systemów w dziedzinie uczenia się przez całe życie, ulepszenia materiałów referencyjnych, takich jak badania i statystyki, oraz wspierania innowacji w obszarze edukacji i szkolenia. Dotacje przeznaczane są na europejskie projekty badawcze i badania porównawcze. Ponadto wspierana jest organizacja wizyt studyjnych dla decydentów i innych zainteresowanych stron z obszaru edukacji i szkolenia.

Wspieranie nauki języków

Fundusze dostępne są na podnoszenie świadomości znaczenia umiejętności językowych, poprawianie dostępu do językowych zasobów dydaktycznych oraz opracowywanie materiałów do nauki i nauczania języków obcych. Wsparcie może uzyskać każdy język, jednak pierwszeństwo ma nauka urzędowych języków europejskich jako języków obcych.

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Projekty kwalifikują się do wsparcia, jeżeli wykorzystują technologię do rozwoju innowacyjnych praktyk edukacyjno-szkoleniowych lub poprawiają dostęp do nauki przez całe życie i pomagają rozwijać zaawansowane systemy zarządzania. W zakresie zainteresowania znajduje się identyfikowanie i wdrażanie innowacyjnych zastosowań dla TIK w związku z uczeniem się przez całe życie, w szczególności dla grup zagrożonych wykluczeniem.

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników

Wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy zapewniające maksymalny wpływ projektów i działań finansowanych przez UE. Celem jest stworzenie ram skutecznego wykorzystywania wyników na szczeblu: lokalnym, sektorowym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Kto może uczestniczyć?

Współpraca polityczna i innowacyjność

Uczestniczyć mogą dyrektorzy placówek edukacyjnych i szkoleniowych, eksperci i urzędnicy władz krajowych, regionalnych i lokalnych, służby doradcze i akredytacyjne, partnerzy społeczni, jak również naukowcy, analitycy polityki i systemów w dziedzinie uczenia się przez całe życie oraz eksperci i instytucje zajmujące się kwestiami polityki. Określone zaproszenia są otwarte dla władz publicznych.

Wspieranie nauki języków

Uczestnictwo jest otwarte dla każdej organizacji lub instytucji działającej bezpośrednio lub pośrednio w dziedzinie uczenia się i nauczania języków oraz wielojęzyczności, takie jak szkoły językowe, ośrodki badań edukacji językowej, władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia aktywne w dziedzinie nauczania języków obcych i kultury, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, firmy medialne obecne w Internecie, wydawnictwa oraz producenci i dystrybutorzy oprogramowania.

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Do uczestnictwa kwalifikują się decydenci polityczni, praktycy, naukowcy, nauczyciele i szkoleniowcy oraz osoby uczące się.

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników

Uczestnictwo jest otwarte dla:

• instytucji lub organizacji zapewniających możliwości kształcenia lub odpowiedzialnych za systemy i polityki na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym; przedsiębiorstw; partnerów społecznych; organizacji handlowych oraz izb przemysłowo-handlowych;

• organów odpowiedzialnych za usługi doradcze i informacyjne;

• stowarzyszeń działających w dziedzinie uczenia się przez całe życie, łącznie ze stowarzyszeniami studentów, praktykantów, uczniów, nauczycieli, rodziców i osób dorosłych uczących się;

• ośrodków badawczych i podmiotów związanych z kwestiami uczenia się przez

całe życie;

• organizacji non-profit, ochotniczych i pozarządowych.

Do kwalifikujących się krajów należy 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Chorwacja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Jak można się zgłosić?

Organizacje i indywidualne osoby zainteresowane środkami towarzyszącymi dla wielostronnych projektów i sieci powinny kontaktować się z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego:

https://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Współpraca polityczna i innowacyjność:

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc92_en.htm

Wizyty studyjne profesjonalistów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego:

https://ec.europa.eu/education/transversal-programme/doc946_en.htm

Nauka języków:

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm

Technologie informacyjno-komunikacyjne:

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc96_en.htm

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników:

https://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc98_en.htm

Tekst artykułu został zaczerpnięty z publikacji Komisji Europejskiej o tytule: Co UE może mi zaoferować.

© Unia Europejska, 2010

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć