edukatornia

Literatura do zajęć z folkloru Polski (wybór)

Benedict R., Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk. Warszawa 1999

Bielawski L., Rytmika polskich pieśni ludowych, Kraków 1970

Bielawski L., Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Warszawa 1999

Bieńkowski A., Ostatni wiejscy muzykanci, Warszawa 2001

Blacking J., Muzyka, kultura, doświadczenie, Muzyka 1997 nr 2

Bobrowska J., Polska folklorystyka muzyczna, Katowice 2002

Burszta J., Folklor, folklorystyka, folkloryzacja, „Teatr Ludowy” 1966 nr 1

Burszta J., Folkloryzm w Polsce, w: „Folklor w życiu współczesnym” Poznań 1970

Burszta J., Współczesny folklor widowiskowy, „Lud” t. 56, 1972

Burszta W. J., Antropologia kultury, Poznań 2008

Cassirer E., Esej o człowieku, Warszawa 1998

Czekanowska A., Przedmiot i zakres współczesnej etnomuzykologii, „Muzyka”, 1974 nr 3

Czubala D., Opowieści z życia. Z badań nad folklorem współczesnym, Katowice 1985

Dahlig P., Ludowa praktyka muzyczna, Warszawa 1993

Damrosz J., Kultura ludowa w społeczeństwie industrialnym, Warszawa 1992

Dadak-Kozicka J., Folklor sztuką życia. U Źródeł antropologii muzyki, Warszawa 1996

Dąbrowska G., Obrzędy, zwyczaje i tańce ludowe jako tworzywo repertuaru zespołów artystycznych, w: Folklor w życiu współczesnym, Poznań 1970

Fleischer M., Teoria kultury i komunikacji, Wrocław 2002

Jackowski, A., Polska sztuka ludowa, Warszawa 2004

Jenks Ch., Kultura, tłum. J. Burszta, Poznań 1999

Kowalski P., Współczesny folklor a folklorystyka. O przedmiocie poznania w dzisiejszych badaniach folklorystycznych, „Literatura Ludowa”, 1990 nr 1/6

Krawczyk-Wasilewska V., Współczesna wiedza o folklorze, Warszawa 1986

Lange R., Historia badań nad tańcem ludowym w Polsce, „Lud” t. 51, 1967 nr 2

Linette B., Folklor muzyczny a folkloryzm, w: Folklor w życiu współczesnym, Poznań 1970

Mead M., Badania komunikacji kulturowej. Od intuicji do analiz, „Res Facta” 1997

Mencwel A. (red.), Antropologia kultury, Warszawa 2003

Olędzki S. (red.), Polskie instrumenty ludowe, Kraków 1978

Sobieska J., Ze studiów nad folklorem muzycznym Wielkopolski, Kraków 1972

Sobieski M., Oblicza tonalne polskiej muzyki ludowej, w: „Studia muzykologiczne” t. 1

Sobiescy J. M., Instrukcje w sprawie zbierania polskiej pieśni i muzyki ludowej,„Muzyka” 1950 nr 2

Sobiescy J. M., Polska muzyka ludowa i jej problemy, Kraków 1973

Stęszewski J., Folklor muzyczny, w: „Muzyka polska. Informator”, Kraków 1968

Stęszewski J., Uwagi o etnomuzykologicznej regionalizacji Polski, w: Dyskurs w tradycji, Wrocław 1974

Stęszewski J., Z zagadnień teorii i metod polskich badań folkloru muzycznego (sytuacja i tendencje po 1945), „Muzyka” nr 2, 1970

Taylor Ch., Etyka autentyczności, tłum A. Pawelec, Kraków 2002

Woźniak J., Polski folklor muzyczny, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki” nr 25, Gdańsk 1995

Żerańska-Kominek S., Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do etnomuzykologii, Warszawa 1995.

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć