th

The Economy of Culture in Europe

Following an open invitation to tender (DE), the European Commission selected KEA European Affairs to carry out this study. KEA worked together with Media Group (Turku School of Economics) and MKW Wirtschaftsforschung GmbH. This study is a first at European level.
th

The Impact of Culture on Creativity (A Study prepared for the European Commission, Directorate-General for Education and Culture)

A KEA study carried out for the European Commission reveals the contribution of “culture-based creativity” to innovation.
th

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia Europejskiej Agendy Kultury

„Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd postępów na szczeblu europejskim i krajowym w kierunku osiągnięcia trzech celów agendy oraz ocenę pierwszych doświadczeń w zakresie nowych metod pracy w oparciu o krajowe sprawozdania przedłożone przez państwa członkowskie i w oparciu o pracę grup działających w ramach otwartej metody koordynacji oraz platform. […] Postępy w zapewnianiu odpowiedniego uwzględnienia aspektów kulturalnych we właściwej polityce UE („włączenie w główny nurt”) podkreślono przede wszystkim w dokumencie roboczym służb Komisji towarzyszącym niniejszemu sprawozdaniu”.
th

Future of Creative Industries. Implications for Research Policy

The creative industries comprise a large variety of fields, from those heavily industrialized such as advertising and marketing, broadcasting, film industries, Internet and mobile content industry, music industries, print and electronic publishing, and video and computer games, to the traditional fields of visual arts, performing arts, museums and library services. The sector is increasingly important from the economic point of view representing already a leading area of the economy in the OECD countries, with significant values of annual growth rates.
th

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Studium zawiera przegląd stanu edukacji artystycznej i kulturalnej w Europie, są to informacje porównawcze o miejscu przedmiotów artystycznych i kulturalnych w programach nauczania w 30 państwach europejskich.
th

European Capitals of Culture. The Road to Success: from 1985 to 2010

Publikacja podsumowująca projekt "Europejski Kapitał Kultury" (lata 1985-2010).

11213następne ›

logowanie i rejestracja